KDV muziekwijk

| BSO STEDENWIJK | KDV MUZIEKWIJK | KDV STEDENWIJK |
| informatieboekje kdv | pedagogisch beleidsplan kdv |

 

Informatieboekje KDV

Inhoudsopgave

 • Voorwoord
 • Aanmelding en kosten
 • Kosten opvang en betaling
 • Plaatsingsovereenkomst
 • Intake
 • Pedagogische visie
 • Organisatie van kinderopvang
 • Feestdagen
 • dagdelen
 • Ruilen van dagdelen
 • Pedagogische beleid
 • Dagindeling
 • Leidster-kind ratio
 • Pedagogisch medewerkers
 • Ziekte
 • Medicijnen
 • Afmelden
 • Communicatie
 • Medenzeggenschap
 • Klachtenregeling
 • Veiligheid en hygiëne
 • Calamiteiten
 • Slotwoord

1. Voorwoord

Voor U ligt het formatieboekje van kinderdagverblijf Arco Iris. Conform de richtlijnen van de inspectiekinderopvang, ontvangt u een  informatieboekje met daarin onder andere onderwerpen die van belang zijn voor de opvang van uw kind.

Kinderdagverblijf Arco Iris bestaat uit een buitenschoolse opvang en twee kinderdagverblijven .

2. Aanmelding en kosten
Aanmelding vindt plaats via de website of het opvragen van een inschrijfformulier.
U kunt het inschrijvingsformulier volledig ingevuld sturen naar:
Kinderopvang Arco Iris
Eindhovenstraat 2
1324 ZC Almere

of inschrijven via onze website: www.kdv-arcoiris.nl

Bij vragen, in het algemeen of met betrekking tot de aanmelding of inzake de Belastingdienst, dan kunt u op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur altijd contact met ons opnemen 036 5302578 of 06 41433720/ 0619317357.
Op basis van uw ingevulde aanmeldingsformulier wordt voor u een contract opgesteld en in tweevoud aan u toegestuurd. U dient een getekend exemplaar retour te zenden samen met een kopie van de aanvraag kinderopvangtoeslag. Definitieve plaatsing kan dan pas plaatsvinden als alle documenten in ons bezit zijn.
Plaatsing op de bso is voor minimaal twee middagen per week. Een minimum aantal
dagdelen is gebaseerd op het pedagogische uitgangspunt dat kinderen de gelegenheid moeten krijgen om zich te hechten aan de groepsleidsters en de andere kinderen in de groep.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom eerst een kijkje te komen nemen op onze
locaties. Wanneer u hiervoor telefonisch een afspraak maakt, dan reserveert één van onze medewerkers tijd om u rond te leiden.

3. Kosten opvang en betaling
Sinds 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden. Dit houdt in dat de kosten van de kinderopvang verdeeld worden over twee partijen: de ouder(s)/verzorger(s) en de overheid. Als ouder(s)/verzorgers krijgt u, als contractpartner, de factuur. Wanneer u de Belastingdienst machtigt uw toeslag rechtsreeks naar Arco Iris over te maken, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de factuur.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de overheid dient u een aanvraag toeslag kinderopvang bij de Belastingdienst in te dienen. Meer informatie vindt u op www.Belastingdienst.nl. Het is mogelijk dat wij u assisteren bij het invullen van dit formulier.
Ouders met een UWV uitkering (in geval van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid e.d.) kunnen bij het UWV een aanvraag doen voor een tegemoetkoming.
Ouders met een sociale dienst uitkering kunnen een aanvraag doen voor een
tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang in aanmerking te komen.
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft doelgroepen benoemd die voor vergoeding in aanmerking zouden kunnen komen. Of u mogelijk tot een doelgroep behoort kunt u bij uw contactpersoon van Sociale Zaken en Werkgelegenheid navragen.

Enkele voorbeelden van doelgroepen zijn:

 • als u een re-integratie traject volgt.
 • als u een inburgeringcursus volgt.
 • als u een opleiding volgt in opdracht van de sociale dienst tot het verkrijgen van   een   baan.
 • studenten met studiefinanciering

Heeft u vragen of heeft u ondersteuning nodig bij contacten met instanties en/of het invullen van de benodigde formulieren, neem gerust contact met ons op.
U ontvangt maandelijks een factuur met het bedrag dat u moet overmaken. Het is ook mogelijk een automatische machtiging in te leveren. U heeft een opzegtermijn van twee maanden. Ook bij wijziging/vermindering van dagen geldt deze opzegtermijn.

Na afloop van het jaar vindt de afrekening met de Belastingdienst plaats. U dient door middel van de jaaropgaaf die door Arco Iris wordt verstrekt, aan te tonen hoeveel kosten u daadwerkelijk hebt gemaakt voor kinderopvang. Een teveel aan ontvangen tegemoetkoming moet u terugbetalen aan de Belastingdienst. Hebt u recht op een hogere bijdrage dan betaald de Belastingdienst alsnog uit. Dit is bijvoorbeeld het geval als u meer kinderopvang hebt gebruikt dan u aanvankelijk had geschat. 

4. Plaatsingsovereenkomst
Nadat u uw contract ondertekend retour heeft gestuurd is de plaatsing van uw kind
bevestigd. De locatie neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een
intakegesprek.

5. Kennismaking en wennen

Intakegesprek
Samen met het contract ontvangt u een bevestigingsbrief. U kunt dan een afspraak maken voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek informeren wij u over de opvang. Wij horen van u graag de gewoonten en bijzonderheden van uw kind. Ook spreken wij met u af hoe en wanneer u uw kind wilt laten wennen op het KDV.
U ontvangt het pedagogisch werkplan en het meest recente nieuwsbrief.

Wennen
Ieder kind reageert anders op een verandering, daarom zijn er voor het wennen geen vaste procedures. U kunt aangeven wat u prettig vindt en daarover met de pedagogisch medewerkers afspraken maken.
U kunt bijvoorbeeld de eerste keer samen met uw kind even blijven of na een poosje
weggaan en even telefonisch contact opnemen met de pedagogisch medewerker om te horen hoe het gaat. Het is belangrijk dat u rustig naar uw werk of huis kunt gaan en er vertrouwen in heeft dat de opvang goed gaat.

6. Pedagogische visie
Wij willen de kinderen bewust positief benaderen, zodat ze een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen en respect te leren tonen voor elkaar. Vanuit een veilige basis proberen wij de zelfredzaamheid te vergroten, waardoor het kind bewust zijn plaats in de samenleving zal kunnen kiezen.
In het pedagogisch beleid van Arco Iris staat het kind centraal. Daaraan gekoppeld zijn er drie pijlers die wij zeer belangrijk vinden binnen ons kinderdagverblijf:
Zelfredzaamheid: kinderen begeleiden naar en in hun zelfstandigheid en eigen expressie.
Activiteiten:  met name het aanbieden van diverse  creatieve activiteiten. Er wordt daarbij  aangesloten bij wat kinderen aangeven, zodat zij een aangename tijd hebben en ervaringen opdoen met nieuwe dingen.

Bovenstaande punten vormen de rode draad voor de pedagogisch medewerker en kunt u dat terug vinden in de manier van werken: het samen dingen doen met de kinderen (in plaats van voor de kinderen) en anderzijds worden er soms gerichte activiteiten georganiseerd. 
 
De kinderen worden door de leidsters gestimuleerd om ook eens deel te nemen aan een andere activiteit dan ze normaal doen, dit om de brede ontwikkeling van het kind te stimuleren. De kinderen kunnen zelf kiezen met wie ze in welk hoekje willen spelen. In deze vrije tijd staan de sociale contacten, de emotionele ontspanning, de lichamelijke activiteit en het plezier in het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe interesses centraal. De kinderen worden in groepsverband opgevangen waarbij de ontplooiingsmogelijkheden van het kind als individu en als lid van een groep meer naar voren kunnen komen. 

Verder wordt het VVE (vroeg- voorschoolse educatie) Uk & Puk aangeboden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Puk die zo af en toe bij de kinderen gaat logeren. De leidsters volgen voor het VVE programma een training, verspreid over twee jaar. Het programma bestaat uit 10 thema’s die gedurende he jaar aanbod komen. Voordat wij aan een nieuw thema beginnen, wordt de ouder over het thema, middels een brief op de hoogte gebracht. Elk thema wordt met een algemene activiteit afgesloten.

7. Organisatie van de kinderopvang
Het kinderdagverblijf  wordt aangestuurd door een manager. Deze wordt ondersteund door een hoofdleidster.

Openingstijden
07.00 – 19.00 uur. Het is niet van zelf sprekend dat alle kinderen vanaf zeven uur kunnen komen. Wij bieden drie type opvang:

 • Regulier opvang 08.00 - 18.00 uur
 • Vervroegd opvang 07.00 - 18.00 uur
 • Verlengd opvang 08.00 - 18.00 uur
 • Vervroegd en verlengd 07.00 - 19.00 uur( deze type opvang kan gekoppeld worden aan onze haal en breng service) 

8. feestdagen
Kinderdagverblijf Arco Iris is geopend van maandag t/m vrijdag gedurende 52 weken per jaar.  Op officiële feestdagen is het kinderdagverblijf gesloten (Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Hemelvaart, Koninginnedag, 5 mei (in jubileumjaren)en tussen kerst en  nieuwjaarsdag) zie activiteitenkalender.   

9. Dagdelen
U kunt extra dagdelen afnemen, mits er plaats is op de des betreffende groep. U dient dit van te voren aan te geven bij de pedagogisch medewerkers. Extra uren worden op een apart factuur verrekend. Annuleringen dient u minimaal 48 uur van te voren door te geven. Wanneer u dit niet meldt worden de extra dagdelen wel in rekening gebracht

10. Ruilen van dagdelen
Naast de aankoop van extra dagdelen bestaat de mogelijkheid een dag(deel) te ruilen voor een ander(e) dag(deel). Dit kan uitsluitend in dezelfde week en alleen als er op de gewenste dag nog plaats is. Hierover moet u tijdig contact opnemen met de pedagogisch Medewerkers. 

11. Pedagogisch beleid
Belangrijke aspecten bij het Kdv zijn: warmte, veiligheid, uitdaging en mogelijkheid tot verdere ontplooiing. In de groep is ook aandacht voor het individuele kind.
We vinden het belangrijk dat uw kind respect heeft en ontwikkelt voor zichzelf, een ander en de omgeving. Op de groep kan uw kind allerlei spelletjes doen, knutselen, kleuren en dergelijke, spelen in de leuke ingerichte hoeken en vele soorten fantasiespelen. Er worden ook regelmatig gerichte activiteiten georganiseerd.

12. Dagindeling

Ochtend
07.00-09.30 uur:  De kinderen worden gebracht, na het uitzwaaien gaan ze vrij spelen in de groep.
09.45-10.15 uur:  De kring, liedjes zingen, verhaal voorlezen, educatief spel, fruit eten en thee drinken.
10.15-10.45 uur:  Plassen en verschonen. Baby’s die aan slaap toe zijn gaan slapen.
10.45-11.45 uur:  Vrijspelen, buiten spelen of een activiteit.
11.45-12.00 uur:  Handen wassen en aan tafel.

Middag
13.30-13.00 uur:  Uitkleden, plassen, tanden poetsen, gezicht wassen en naar bed
13.00-15.00 uur:  De kinderen slapen.  De aller oudsten rusten een uurtje en mogen daarna vrij spelen of er wordt een activiteit                                     met hen ondernomen.
15.00-16.00 uur:  Kinderen worden uit bed gehaald. Het verschoon moment vindt plaats.
                              De oudere kinderen leren/kunnen zichzelf aankleden.
16.00-16.30 uur:  Er wordt een rijstwafels/cracker of vla etc. gegeten.
16.30-17.30 uur:  Vrijspelen, buiten spelen of een activiteit.
17.30-19.00 uur:  Wordt er een koekje gegeten/verschoonmoment.


13. Leidster-kind ratio
Om verantwoorde opvang aan te bieden, wordt er met vaste groepen gewerkt. De groep heeft een vaste samenstelling en een eigen groepsruimte en zijn eigen uitdaging. We hanteren de wettelijke normen voor het aantal leidsters versus het aantal kinderen. Voor het kdv betekend dit,voor 4 baby’s  één pedagogische medewerker per tien kinderen. Bij een groep van dertig kinderen (leeftijd 8 jaar tot 12 jaar) mogen wij twee pedagogisch medewerkers en een hulpkracht (vrijwilliger, stagiair) inzetten.
één leidster per vier aanwezige kinderen tot 1 jaar
één leidster per vijf aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar
één leidster per zes aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar
één leidster per acht aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar

14. Pedagogisch medewerkers
Alle medewerkers hebben een kindgerichte opleiding op MBO 3/4 niveau of voor de kinderopvang een relevant genoten opleidingsniveau en is in het bezit van een VOG verklaring. Bij afwezigheid van een vaste medewerker wordt er eerst gekeken of een van de vaste leidsters van de  anderen groep de groep kan over nemen. Zo niet wordt er uitgeweken naar een invalkracht. Vaak draaien er stagiaires en/of vrijwilligers mee op de groep.

15. Ziekte
Het is vaak het beste dat zieke kinderen thuis blijven. Thuis krijgt een kind de aandacht en de verzorging die het nodig heeft. In een groep is dat vaak niet mogelijk. Mocht uw kind op de opvang ziek worden, dan neemt de pedagogisch medewerker contact met u op. Het is dan ook van groot belang dat de groepsleiding beschikt over telefoonnummer(s) waar u bereikbaar bent. Heeft uw kind een besmettelijke ziekte dan verzoeken wij u de groepsleiding daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen, zodat wij indien nodig de andere ouders/kinderen kunnen informeren. Bij besmettelijke ziekten houden wij ons aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de GGD. De pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van deze richtlijnen.

16. Medicijnen
Gebruikt uw kind medicijnen dan vragen wij u de medicijnen zoveel mogelijk buiten de opvangtijden te geven. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan de pedagogisch medewerker in overleg met u drankjes, zalfjes, tabletten en druppels aan het kind toedienen. U dient hiervoor een verklaring te ondertekenen waarin u toestemming geeft at de pedagogisch medewerker  uw kind medicijnen mag toedienen. Alleen medicijnen voorgeschreven door een arts komen hiervoor in aanmerking. Wij hanteren hierbij het protocol medicijngebruik van de GGD.

17. Afmelden
Wanneer uw kind een dag geen gebruik maakt van de opvang, dan verzoeken wij u
vriendelijk dit voor 09.30 uur ’s morgens telefonisch aan ons door te geven. Ook als u wat later komt. Wij verzoeken u vriendelijk uw kind na de kring te brengen ( na 10.00 uur ), dit om te voorkomen dat andere kinderen tijdens de kring uit hun concentratie gebracht worden of dat de pedagogisch medewerker de kring uit moet om een kind in ontvangst te nemen.

18. Communicatie
Wij hechten groot belang aan een goede communicatie met u. Wij informeren u door middel van een maandelijkse nieuwsbrief en via onze website. Wij verwachten van u dat u de pedagogisch medewerkers informeert over zaken die voor uw kind van belang zijn. twee keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een gesprek en één keer per jaar is er een algemene ouderavond.

19. Medezeggenschap
Kinderopvang Arco Iris kiest voor een Oudercommissie (OC), waarin zowel ouders van de bso als van de kdv  lid van zijn. Van elke locatie zijn er ,minimaal twee ouders lid. Een aantal ouders vertegenwoordigt uw belangen. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een reglement. Deze OC voert rechtstreeks overleg met de manager van de locatie over zaken die de locatie betreffen. De notulen liggen op locatie ter inzage. De OC komt vier keer per jaar bijeen.
De OC-leden organiseren in overleg met de manager minimaal één keer per jaar een ouderavond. Op een ouderavond worden pedagogisch inhoudelijke zaken en/of thema’s behandeld.

20. Klachtenregeling
Wij zien suggesties, opmerkingen of klachten van ouders als een gratis advies. Het geeft ons aanknopingspunten om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en te blijven werken aan een open communicatie met ouders. Wij zullen proberen zo goed mogelijk met uw opmerkingen, klachten en suggesties om te gaan.

Wanneer het gevoel bestaat dat er onvoldoende aandacht is voor een klacht of deze (intern) niet opgelost kan worden, bestaat de mogelijkheid een klacht aan de (onafhankelijke) klachtencommissie voor te leggen.

21. Veiligheid en hygiëne
Het gebouw en groepsruimte van kdv Arco Iris voldoet aan de
veiligheidsvoorschriften zoals omschreven in de kwaliteitseisen kinderopvang. Kinderopvang Arco Iris voert jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit. Het gebouw wordt elk jaar gecontroleerd door de brandweer en de GGD. De inspectierapporten zijn ter inzage op de locatie aanwezig.
De ruimtes worden dagelijks schoongemaakt. De groepsleiding draagt zorg voor het reinigen van het spelmateriaal.

22. Calamiteiten
Kinderopvang Arco iris doet er alles aan om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen. Al onze  richtlijnen omtrent veiligheid en gezondheid zijn vastgelegd in beleid, protocollen en werkinstructies. Deze zijn op elke groep aanwezig en vormen het uitgangspunt bij het pedagogisch handelen. Er is op locatie een ontruimingsplan (in geval van een calamiteit). Er vindt jaarlijks een ontruimingsoefening plaats.

23. Slotwoord
Wij hopen u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd over het reilen en zeilen van het Kdv. Onze medewerkers zetten zich met veel plezier in om uw kind een verantwoorde en prettige opvang te bieden. Hebt u nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Ook voor een rondleiding of oriënterend gesprek bent u van harte welkom.

 

Onze locaties:

Buitenschoolse opvang
Tegelenpad 21A
1324 DP Almere
036 5298565

Kinderdagverblijf
Eindhovenstraat 2
1324 ZC Almere
036 5302578

Kinderdagverblijf
Louis Davidstraat 33-35
1311 LC Almere
036 5302578

 
 
Copyright © 2013 KINDEROPVANG ARCO IRIS